obronca.com.pl

Biznes IT Marketing Finanse

porzucenie pracy konsekwencje
Praca

Kiedy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

W dzisiejszych czasach znalezienie pracy nie jest trudne jak kilkanaście lat temu. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej osób, a zwłaszcza młodych coraz częściej zmienia miejsce zatrudnienia. Aby czym prędzej rozpocząć pracę w nowej firmie mnóstwo osób decyduje się na porzucenie dotychczasowej pracy. Jakie są konsekwencje takiego kroku?

Porzucenie pracy konsekwencje dla pracownika

Natychmiastowe porzucenie pracy bez wypowiedzenia umowy i zachowania okresu wypowiedzenia nie jest dobrym rozwiązaniem. Obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy pracodawca w takiej sytuacji ma prawo do tego, aby zgodnie z art. 52 par. 1 pkt 1 Kodeksu Pracy wręczyć takiemu pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne z pracy. Otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem każdego pracownika zatrudnionego w oparciu umowy o pracę jest świadczenie pracy w miejscu oraz w czasie wskazanym przez pracodawcę.

Porzucenie pracy jest zatem bardzo poważnym złamaniem tej istotnej zasady i w związku z tym pracodawca ma pełne prawo do tego, aby wręczyć pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne.

Najczęściej stosowaną formą wręczenia pracownikowi rozwiązania umowy bez wypowiedzenia jest wysłanie jej przez pracodawcę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W sytuacji, gdy pracownik nie odbiera przesyłki, to w siódmym dniu od wystawienia drugiego awiza stosunek pracy rozwiązuje się automatycznie.

Kiedy pracodawca może wręczyć pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne?

Opuszczenie stanowiska pracy to bardzo poważne naruszenie stosunku pracy i może być przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego.
Niemniej każdy pracodawca przed przekazaniem pracownikowi rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika powinien zawsze dokonać głębokiej analizy, bowiem taki sposób rozstania się z pracownikiem jest dopuszczalny tylko w określonych przypadkach.

Każdy pracodawca powinien zawsze dobrze przeanalizować czy nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy pracownika oznacza jednoznacznie porzucenie pracy czy tylko i wyłącznie jest to spowodowane złym samopoczuciem lub inną ważną sytuacją osobistą.

Warto zawsze dokładnie rozpatrzyć każdy przypadek, aby nie narazić się na roszczenie pracownika o przywrócenie go z powrotem do pracy. Ponadto niesłuszne zwolnienie dyscyplinarne może skutkować tym, że pracownik będzie żądał od pracodawcy odszkodowania.

Zwolnienie dyscyplinarne to bardzo poważne naruszenie, zatem każdy pracownik powinien zadbać o to, aby pracodawca nie wręczył mu takiego dokumentu. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 maja 1996 roku każdy pracownik pozostający w stosunku pracy jest zobowiązany do tego, aby zawiadomić swego pracodawcę niezwłocznie o przyczynie nieobecności w pracy, najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego nawet po terminie zawsze jest wystarczającym dowodem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy.